Dating dosla ru maternity allowance backdating

Rated 4.21/5 based on 596 customer reviews

Odchylně od odstavce 1 se smlouva nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává zemědělec zpracovateli syrového mléka, pokud je tento zpracovatel družstvem, jehož je zemědělec členem, jestliže stanovy družstva obsahují ustanovení mající podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. It merely reaffirms the applicability of Law No 84/88 in the specific case of RTP, under which public undertakings could be converted by decree-law into public limited companies, with the decree-law having to approve the statutes of the limited company and to constitute a sufficient document for all registration requirements.Rada shledala stanovy HKG slučitelné s ustanoveními Smlouvy o Euratomu upravujícími společné podniky a došla k závěru, že v daném okamžiku byl projekt HKG projektem prvořadého významu pro rozvoj jaderného průmyslu ve Společenství, a proto udělila HKG status společného podniku na období 25 let počínaje dnem 1. The Council found that HKG's statutes were compatible with the provisions of the Euratom Treaty relating to Joint Undertakings and that, at the time, HKG's project was of fundamental importance to the development of the nuclear industry in the Community and therefore granted HKG Joint Undertaking status for a period of 25 years from 1 January 1974.Is the direct award of a contract for the collection, transport and disposal of solid urban and similar waste to a wholly publicly owned limited company, the relevant statutes of which — for the purposes of Article 113 of Legislative Decree No 267 of 18 August 2000 — are set out in the grounds of this order, compatible with Community law and, in particular, with the freedom of establishment or freedom to provide services, the prohibition of discrimination and the obligations relating to equal treatment, transparency and free competition, as referred to in Articles 12 EC, 43 EC, 45 EC, 46 EC, 49 EC and 86 EC?Kritéria, podle nichž se řídí udělování pověření cestovním kancelářím (cestovním agenturám a prodejcům), budou mimo jiné brát zřetel i na: stávající licenci, obchodní rejstřík, stanovy společnosti, smlouvy s bankami, jejichž služeb používají, aktuální smlouvy s příjemci turistických služeb ze zemí Společenství, které musí zahrnovat všechny nezbytné součásti souborného zájezdu (souborné ubytovací a turistické služby), smlouvy s leteckými společnostmi, které musí obsahovat pevně stanovená a zaručená místa odletu a příletu, a požadované zdravotní a cestovní pojištění.Komise dále vyjádřila pochybnost o tom, zdali stanovy sdružení ZT splňují požadavky na transparentní pověřovací akt, neboť před rokem 2010 nebylo udržování rezervy pro případ nákazy vymezeno náležitým způsobem jako jeden ze závazků veřejné služby, jež mělo ZT plnit, a nebyly uvedeny ani potřebné parametry pro výpočet souvisejících nákladů.The Commission also doubted whether the Verbandsordnung governing the ZT fulfils the requirements of a transparent entrustment act since, before 2010, the provision of an epidemic reserve was not defined as a public interest obligation to be provided by the ZT and because it did not set out the necessary parameters for calculating the cost.V souvislosti se založením IPPP z této povinnosti podle Komise vyplývá rovněž to, že veřejný zadavatel do sdělení o zakázce nebo do zadávací dokumentace zahrne rovněž základní informace: o veřejných zakázkách a/nebo koncesích, které se mají přidělit budoucímu subjektu se smíšeným kapitálem, jakož i o stanovách tohoto subjektu, o dohodě akcionářů a o všech ostatních prvcích, které upravují 12.4.2008 smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem na jedné straně a vztah mezi veřejným zadavatelem a budoucím subjektem se smíšeným kapitálem na straně druhé.In the context of the founding of an IPPP, this obligation implies, in the view of the Commission, that the contracting entity should include in the contract notice or 12.4.2008 the contract documents basic information on the following: the public contracts and/or concessions which are to be awarded to the future public-private entity, the statutes and articles of association, the shareholder agreement and all other elements governing the contractual relationship between the contracting entity and the private partner on the one hand, and the contracting entity and the future public-private entity on the other hand.

dating dosla ru-30

Pokud se jedná o stanovy ETI, Výbor považuje za vhodné, aby správní radu/řídící výbor (5 ) stanovenou v návrhu stanov, který předložila Komise, podporoval monitorovací výbor složený ze zástupců členských států a řízený zástupcem Komise, výkonný výbor složený po dvou zástupcích z oblasti obchodu, výzkumných středisek a univerzit a řízený předsedou správní rady, správním ředitelem a rektorem.As regards the EIT Statutes, the Committee believes that it would be appropriate for the Administrative/Governing Board (5 ) provided for in the Commission proposal to be supported by a Monitoring Committee made up of representatives of the Member States and chaired by a Commission representative, an Executive Committee made up of two representatives each of industry, research centres and universities respectively and headed by the Chairperson of the Governing Board, a Director and a Rector. Pro státy nebo regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci, které listinu o ratifikaci nebo o přistoupení uložily po vstupu těchto stanov v platnost, vstoupí tyto stanovy v platnost třicátým dnem po dni uložení příslušné listiny. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute, this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument. zasedání v červnu 1998 přijala IATTC rezoluci, v níž se smluvní strany dohodly, že vypracují novou úmluvu s cílem posílit tuto komisi a aktualizovat její stanovy v souladu s ustanoveními mezinárodního mořského práva.During its 61st meeting in June 1998, the IATTC adopted a Resolution whereby Contracting Parties agreed to draw a new Convention to strengthen the IATTC and bring its statute up to date, in line with the provisions of the international Law of the Sea.For the implementation of this framework, more detailed provisions should be laid down in Statutes, on the basis of which the Commission should examine the compliance of an application with the framework established in this Regulation.Skutečnost, že sdružení ZT má k dispozici kapacity, které překračují požadavky stanov sdružení, lze doložit i takto: Stanovy sdružení ZT ukládají povinnost zpracovávat vlastní materiál kategorie 1 a 2 v objemu, který se průměrně rovná zhruba 900 tunám týdně (56 ).

Leave a Reply